LUẬT ĐẤU THẦU 2023

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN TRONG LỰA CHỌN NHÀ THẦU

22/02/2024

Trách nhiệm của người có thẩm quyền1. Phê duyệt kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu quy định tại Điều 36 của Luật Đấu thầu 2023.2. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu quy định tại Điều 40 và Điều 41 của Luật Đấu thầu 2023.3. Tổ chức thẩm định nội dung quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 77 Luật...

Xem thêm...
CÁC HÀNH VI BỊ CẤM TRONG ĐẤU THẦU VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

22/02/2024

Các hành vi bị cấm trong hoạt động đấu thầu: đưa, nhận, môi giới hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn để gây ảnh hưởng, can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu dưới mọi hình thức; thông thầu; gian lận.

Xem thêm...
CHI PHÍ TRONG ĐẤU THẦU

22/02/2024

Chi phí trong đấu thầu qua mạng bao gồm: chi phí tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; chi phí đăng tải thông tin về đấu thầu theo quy định tại điểm c khoản 1 và điểm c khoản 2 Điều 15 của Luật Đấu thầu 2023, tham dự thầu, ký kết hợp đồng và các chi phí khác khi đấu thầu trên Hệ thống mạng đấ...

Xem thêm...
ƯU ĐÃI TRONG LỰA CHỌN NHÀ THẦU, NHÀ ĐẦU TƯ

22/02/2024

Các ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu bao gồm:a) Xếp hạng cao hơn cho nhà thầu thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi trong trường hợp nhà thầu thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi và nhà thầu không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi được đánh giá ngang nhau;b) Cộng thêm điểm vào điểm đánh giá của nhà thầu t...

Xem thêm...
CUNG CẤP VÀ ĐĂNG TẢI THÔNG TIN TRONG ĐẤU THẦU

22/02/2024

Chủ đầu tư có trách nhiệm đăng tải thông tin:- Thông tin về dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu;- Kết quả lựa chọn nhà thầu;- Thông tin chủ yếu của hợp đồng;- Thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu;- Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu;

Xem thêm...
BẢO ĐẢM CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU

22/02/2024

1. Nhà thầu nộp hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với các bên sau đây:a) Nhà thầu tư vấn lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, quản lý dự án, giám sát; nhà thầu tư vấn lập, thẩm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán; nhà thầu tư vấn lập, thẩm...

Xem thêm...
TƯ CÁCH CHỌN NHÀ THẦU TRONG LUẬT ĐẤU THẦU 2023

21/02/2024

Nhà thầu, nhà đầu tư là tổ chức có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:a) Đối với nhà thầu, nhà đầu tư trong nước: là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đăng ký thành lập, hoạt động theo q...

Xem thêm...
PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA LUẬT ĐẤU THẦU 2023

21/02/2024

Trong chuyên đề về quy định chung trong lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật đấu thầu 2023 thì phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng là bước đầu tiên để xác định tổ chức, cá nhân nào đủ điều kiện để tham gia hay không. Cùng SLAW tìm hiểu phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Luật Đấu ...

Xem thêm...
HƯỚNG DẪN CHỈ ĐỊNH THẦU THEO LUẬT ĐẤU THẦU 2023 CỦA CỤC QUẢN LÝ ĐẤU THẦU

20/02/2024

Luật Đấu thầu 2023 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2024 nhưng đã gặp một số vướng mắc khiến các nhà thầu đang triển khai dự án gặp một số khó khăn. Dưới đây là văn bản hướng dẫn chỉ định thầu theo Luật Đấu thầu 2023.

Xem thêm...

Đội ngũ chuyên viên tư vấn

Mr.T

Mobile: 0969769530

Email: slaw.com.vn@gmail.com

- Tư vấn giấy phép

- Tư vấn kiện tụng

Mr.C

Mobile: 0969769530

Email: slaw.com.vn@gmail.com

- Tư vấn giấy phép

- Tư vấn kiện tụng

Mr.B

Mobile: 0969769530

Email: slaw.com.vn@gmail.com

- Tư vấn giấy phép

- Tư vấn kiện tụng