CUNG CẤP VÀ ĐĂNG TẢI THÔNG TIN TRONG ĐẤU THẦU

CUNG CẤP VÀ ĐĂNG TẢI THÔNG TIN TRONG ĐẤU THẦU

     I.         CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Luật Đấu thầu 2023 số 22/2023/QH15

   II.         CUNG CẤP VÀ ĐĂNG TẢI THÔNG TIN TRONG ĐẤU THẦU

1. Trách nhiệm đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu được quy định như sau:

1.1. Chủ đầu tư có trách nhiệm đăng tải thông tin:

- Thông tin về dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

- Kết quả lựa chọn nhà thầu;

- Thông tin chủ yếu của hợp đồng;

- Thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu;

- Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu;

HOTLINE: 0902 80 45 45

 

 1.2. Bên mời thầu có trách nhiệm đăng tải thông tin:

- Thông báo mời quan tâm, thông báo mời sơ tuyển;

- Thông báo mời thầu;

- Danh sách ngắn;

- Hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu và các nội dung sửa đổi, làm rõ hồ sơ (nếu có);

 Đối với gói thầu được tổ chức đấu thầu quốc tế, bên mời thầu phải đăng tải các thông tin: Thông báo mời quan tâm, thông báo mời sơ tuyển; Thông báo mời thầu; Danh sách ngắn;

bằng tiếng Việt và tiếng Anh; đối với thông tin: Hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu và các nội dung sửa đổi, làm rõ hồ sơ (nếu có), bên mời thầu đăng tải bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt và tiếng Anh;

1.3. Nhà thầu có trách nhiệm cập nhật, đăng tải thông tin về năng lực, kinh nghiệm của mình vào cơ sở dữ liệu nhà thầu, trong đó bao gồm thông tin: Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu.

HOTLINE: 0902 80 45 45

 

2. Trách nhiệm đăng tải thông tin về lựa chọn nhà đầu tư được quy định như sau:

2.1. Cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm đăng tải thông tin:

- Thông tin về dự án đầu tư kinh doanh theo quy định tại khoản 2 Điều 47 của Luật đấu thầu 2023;

- Thông báo mời quan tâm, hồ sơ mời quan tâm; kết quả mời quan tâm;

- Thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu;

2.2. Bên mời thầu có trách nhiệm đăng tải thông tin:

- Thông báo mời thầu, hồ sơ mời thầu và các nội dung sửa đổi, làm rõ hồ sơ (nếu có);

- Kết quả lựa chọn nhà đầu tư;

- Thông tin chủ yếu của hợp đồng

 Đối với dự án đầu tư kinh doanh được tổ chức đấu thầu quốc tế, bên mời thầu phải đăng tải các thông tin này bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

3. Tổ chức, cá nhân cung cấp, đăng tải thông tin quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 8 Luật đấu thầu 2023 chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và trung thực của các thông tin đã đăng ký, đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và tính thống nhất giữa tài liệu đăng tải với tài liệu đã được phê duyệt.

CCTT

4. Thông tin về:

a) Thông tin về dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

d) Danh sách ngắn;

g) Kết quả lựa chọn nhà thầu;

h) Thông tin chủ yếu của hợp đồng;

i) Thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu;

a) Thông tin về dự án đầu tư kinh doanh theo quy định tại khoản 2 Điều 47 của Luật đấu thầu 2023

d) Kết quả lựa chọn nhà đầu tư;

đ) Thông tin chủ yếu của hợp đồng;

e) Thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu;

phải được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày văn bản được ban hành hoặc hợp đồng có hiệu lực.

III.         DỊCH VỤ VỀ THẦU

-      Đăng ký tư cách nhà thầu/mời thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

-      Soạn thảo hồ sơ gửi khách hàng ký đóng dấu

-      Nộp hồ sơ trên Cục quản lý đấu thầu

-      Cài chứng thư số khi có thông tin hợp lệ

-      Hỗ trợ khách hàng sử dụng và tra cứu các thông tin trên mạng đấu thầu

-      Tư vấn và hỗ trợ về sau các gói thầu khách hàng tham gia

Xem thêm: Dịch vụ làm hồ sơ mời thầu

                  Dịch vụ lập hồ sơ dự thầu và đăng tải hồ sơ thầu

 

SLAW

VP HCM: Số 151 đường Đào Duy Anh, phường 09, Quận Phú Nhuận, TP. HCM

Tel: 0902 80 45 45

VP Hà Nội: Tầng 5 số 619 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, HN|

Tel: 0931 333 162

Website: www.valaw.vn / www.stalaw.vn

 

Đội ngũ chuyên viên tư vấn

Mr.T

Mobile: 0969769530

Email: slaw.com.vn@gmail.com

- Tư vấn giấy phép

- Tư vấn kiện tụng

Mr.C

Mobile: 0969769530

Email: slaw.com.vn@gmail.com

- Tư vấn giấy phép

- Tư vấn kiện tụng

Mr.B

Mobile: 0969769530

Email: slaw.com.vn@gmail.com

- Tư vấn giấy phép

- Tư vấn kiện tụng