CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

 

Xem thêm: THỦ TỤC THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

Một trong những điều cốt lõi nhất để một trung tâm ngoại ngữ hoạt động ngày càng phát triển đó chính là bộ máy nhân sự. Bộ máy nhân sự sẽ góp phần giúp trung tâm hoạt động và phát triển tốt Vì thế pháp luật cũng có những quy định đối với cơ cấu tổ chức của trung tâm ngoại ngữ, STARLAW xin thông tin đến quý khách hàng những quy định cụ thể của pháp luật về cơ cấu tổ chức của trung tâm ngoại ngữ như sau:

Căn cứ Điều 5,6,7,8,9,10,11,12 Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT quy định bao gồm:

I.                   CƠ CẤU TỔ CHỨC

-       Giám đốc

-      Phó giám đốc (nếu có).

-      Các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ.

-      Các hội đồng tư vấn (nếu có).

-      Tổ chức Đảng (nếu có) và các tổ chức đoàn thể.

HOTLINE 0902 80 45 45

Screenshot (158)

Xem thêm: THỦ TỤC THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

1         1. Giám đốc

-      Giám đốc trung tâm là người trực tiếp quản lý, Điều hành tổ chức, bộ máy và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý cấp trên về mọi hoạt động của trung tâm.

-      Giám đốc trung tâm là người đáp ứng các tiêu chun sau: Có nhân thân tốt; có năng lực quản lý; Tt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (đối với giám đốc trung tâm ngoại ngữ).Tốt nghiệp đại học tin học hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông (đối với giám đốc trung tâm tin học).

-      Đảm bảo một trong hai Điều kiện quy định trên (đối với giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học).

-      Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

-      Giám đốc trung tâm được cấp có thẩm quyền thành lập trung tâm bổ nhiệm. Cấp có thẩm quyền cho phép thành lập trung tâm quyết định công nhận giám đốc (đối với trung tâm tư thục và trung tâm có vốn đầu tư nước ngoài). Nhiệm kỳ giám đốc trung tâm ngoại ngữ, là 05 năm.

HOTLINE 0902 80 45 45

 

2.      Phó giám đốc trung tâm ngoại ngữ

-      Phó giám đốc trung tâm là người giúp giám đốc trong việc quản lý, Điều hành các hoạt động của trung tâm; có nhân thân tốt; có năng lực quản lý; tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc tin học hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ngoại ngữ hoặc tin học.

-      Phó giám đốc trung tâm do giám đốc trung tâm đề nghị cấp có thẩm quyền thành lập trung tâm bổ nhiệm, cấp có thẩm quyền cho phép thành lập trung tâm quyết định công nhận phó giám đốc (đối với trung tâm tư thục và trung tâm có vốn đầu tư nước ngoài).

-      Nhiệm kỳ phó giám đốc trung tâm theo nhiệm kỳ giám đốc trung tâm.

3.      Các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ: Căn cứ vào quy mô và chương trình đào tạo, giám đốc trung tâm quyết định thành lập các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ thuộc trung tâm.

4.      Các hội đồng tư vấn (nếu có): Các Hội đồng tư vấn được thành lập theo quyết định của giám đốc trung tâm. 

5.      Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam (nếu có) và các tổ chức đoàn thể:

-      Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong trung tâm được thành lập và hoạt động theo Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, trong khuôn khổ của Hiến pháp và pháp luật.

-      Tổ chức đoàn thể trong trung tâm được thành lập và hoạt động theo Điều lệ và quy định của pháp luật, có trách nhiệm góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ của trung tâm.

HOTLINE 0902 80 45 45

Xem thêm: THỦ TỤC THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

II.               NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

1.      Nhiệm vụ, quyền hạn của giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học:

-      Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ của trung tâm.

-      Thành lập và bổ nhiệm nhân sự các trưởng bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ, các hội đồng tư vấn theo nội quy trung tâm.

-      Quản lý giáo viên, cán bộ, nhân viên và học viên của trung tâm theo quy định tại quy chế này và các quy định của pháp luật có liên quan.

-      Quyết định hoặc đề nghị việc khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học viên trong phạm vi thẩm quyền được phân cấp quản lý.

-      Quản lý tài chính và tài sản của trung tâm theo quy định của cấp có thẩm quyền thành lập trung tâm và theo quy định của pháp luật.

-      Cấp giấy xác nhận hoàn thành các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học do trung tâm tổ chức và chứng chỉ hoàn thành các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học khi trung tâm có đủ Điều kiện theo các quy định về tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

-      Tổ chức lựa chọn hoặc xây dựng, biên soạn, thẩm định và ban hành chương trình, tài liệu dạy học đáp ứng nhu cầu của người học.

-      Được theo học các lớp chuyên môn, nghiệp vụ nâng cao trình độ và được hưởng các chế độ khác theo quy định của pháp luật.

HOTLINE 0902 80 45 45

 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của phó giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học

-      Giúp giám đốc trung tâm quản lý và Điều hành các hoạt động của trung tâm theo phân công hoặc ủy quyền quản lý; trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của giám đốc và giải quyết công việc do giám đốc giao.

-      Khi giải quyết công việc được giám đốc giao, phó giám đốc chịu trách nhiệm trước giám đốc và pháp luật về kết quả công việc được giao.

3.      Nhiệm vụ của các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ: Nhiệm vụ cụ thể của bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ do giám đốc trung tâm quy định.

4.      Chức năng, nhiệm vụ của các hội đồng tư vấn (nếu có): Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, thời gian hoạt động, số lượng và cơ cấu thành viên của các hội đồng tư vấn do giám đốc trung tâm quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền thành lập trung tâm quyết định.

HOTLINE 0902 80 45 45

 

III. LỢI ÍCH KHI LÀM THỦ TỤC THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TẠI STARLAW

-      Với kinh nghiệm đã thực hiện đăng ký thành lập trung tâm ngoại ngữ cho nhiều đơn vị trên toàn quốc, STARLAW luôn mang đến những dịch vụ uy tín, đảm bảo thành công với chi phí hợp lý. Lựa chọn đơn vị chúng tôi:

-      Bạn sẽ được tư vấn thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ

-      Nhân sự thực hiện soạn hồ sơ là những người có chuyên môn, am hiểu về luật, có nhiều năm kinh nghiệm.

-      Thời gian thực hiện nhanh chóng

-      Nhiều gói dịch vụ với chi phí phù hợp với nhu cầu của từng khách hàng

-      Trên đây là tư vấn của CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ STARLAW về cơ cấu của trung tâm ngoại ngữ. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ:

HOTLINE 0902 80 45 45

 

Xem thêm: THỦ TỤC THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

 

 

Đội ngũ chuyên viên tư vấn

Mr.T

Mobile: 0969769530

Email: slaw.com.vn@gmail.com

- Tư vấn giấy phép

- Tư vấn kiện tụng

Mr.C

Mobile: 0969769530

Email: slaw.com.vn@gmail.com

- Tư vấn giấy phép

- Tư vấn kiện tụng

Mr.B

Mobile: 0969769530

Email: slaw.com.vn@gmail.com

- Tư vấn giấy phép

- Tư vấn kiện tụng